5

Nowe wiadomości

Wzrost cen mieszkań w Poznaniu odrobinę zwolnił nie rosnąc już tak gwałtownie, jak w pierwszym półroczu 2023 roku. Jednak nie widać stabilizacji czy korekty i chyba nie ma za bardzo co tego oczekiwać. W nowo oddawanych przez deweloperów blokach ceny zaczynają się od ok. 10 tys. zł, choć tu należy oddzielić ceny transakcyjne od cen ofertowych, które są jeszcze wyższe. W blokach z wielkiej płyty, starszym budownictwie, na obrzeżach Poznania w zależności od metrażu ceny zaczynają się od ok.  9 tys. zł. za m2. Czy mieszkania na sprzedaż w Poznaniu są dobrą inwestycją, jakie są najbardziej poszukiwane, jak kształtują się ich ceny - odpowiada Monika Jąder pośrednik w obrocie nieruchomościami z poznańskiej firmy Grupa 3 Nieruchomości.

Na liście najważniejszych oczekiwań kierowanych przez samorządy do ministrów Donalda Tuska, obok zmian w zakresie uzyskiwania dochodów, zwłaszcza uczciwego podziału tych z podatku PIT, jest nowe i lepsze finansowanie edukacji poprzez zwiększenie subwencji oświatowej. Szacuje się, że większość gmin w kraju musi pokrywać ze swojego budżetu ponad 50 proc. kosztów utrzymania szkół podstawowych.

Ceny nieruchomości cały czas rosną, bo mieszkanie czy dom jest produktem, którego wartość napędza ciągle rosnący popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. Na mieszkaniach i domach można zarobić budując je, sprzedając, kupując lub wynajmując. Jak zmieniały się ceny w 2023 roku? Czego możemy się spodziewać w 2024 roku? Rozmowa z Moniką Jąder pośrednikiem w obrocie nieruchomościami z poznańskiej firmy MOKI Nieruchomości.

W ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych rozdzielono kwotę blisko 26 miliardów złotych. Dofinansowanie otrzymało także 27 projektów złożonych przez gminy powiatu poznańskiego oraz trzy z Poznania. Kiedy pieniądze trafią do samorządów i czy RPIS będzie kontynuowany? Jedno jest pewne, rząd i parlament muszą rozpocząć pracę nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RINGPOWIATU.PL

1. Administratorem Danych Osobowych jest Pozring Adam Pawłowski z siedzibą w Poznaniu, ul. Karpia 15 L, 61-619 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 77711171959, REGON 526523720, zwana dalej Administratorem.

2. Wszelkie dane osobowe zbierane i przetwarzane są przez Administratora z zachowaniem środków bezpieczeństwa zabezpieczających je przed dostępem osób i podmiotów trzecich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

4. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych. Są to w szczególności zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, organizowanie, usuwanie lub niszczenie.

5. Administrator szczególnie zwraca uwagę, by dane osobowe chronione były przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług.

DEFINICJE

W ramach niniejszej Polityki Prywatności, poprzez poniższe definicje rozumie się:

1. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.ringpowiatu.pl,
2. Administrator – Adam Pawłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pozring Adam Pawłowski z siedzibą w Poznaniu ul. Karpia 15 L, 61-619 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 7771111959, REGON 526523720,
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
4. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności,
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę internetową ringpowiatu.pl

STOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej prowadzonej przez Administratora pod adresem www.ringpowiatu.pl i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Administrator jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Administrator przetwarza dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe uzyskane zostały z innych źródeł.

2. Poprzez ustanowienie niniejszej Polityki Prywatności oraz jej udostępnienie na stronie internetowej Administrator realizuje nałożone na niego obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO, każdorazowo zgodnie z tymi przepisami.

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zbiera dane osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony internetowej, w zakresie niezbędnym do realizacji usług.

2. Wszelkie dane osobowe osób korzystających ze Strony internetowej, w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, są zbierane lub przetwarzane przez Administratora jako administratora danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO lub w celu realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO.

3. Administrator w szczególności przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Powyższe dane mogą być również przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w których zakres wchodzi: informowanie o ofercie handlowej, marketing własnych usług, prowadzenie analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania ze strony internetowej w celu poprawy jej funkcjonalności, organizowania, przeprowadzania i koordynowania akcji marketingowych oraz akcji promocyjnych, zabezpieczeniu dokumentacji w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami i ochroną praw Administratora.

5. Przetwarzając dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, Administrator dokonuje tego tylko do momentu ustania tego interesu, który stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. Poz. 123 z późn. zm.).

7. Aktywność Użytkownika w ramach Strony internetowej, w tym jego dane osobowe mogą być rejestrowane w systemie komputerowym służącym do przechowywania i zapisu, zawierającym informacje o jego zdarzeniach i działaniach. Zebrane w ten sposób informacje mogą być przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, przy czym Administrator może je przetwarzać również w celach technicznych.

PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies w trybie Consent Mode, czyli uzyskania świadomej zgody na wszystkie lub wybrane grupy cookies. Po dokonaniu wybory, na stronie serwisu uruchomiana są skrypty zgodne z decyzją użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są głównie w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

  • pliki cookies z danymi wskazanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. userinputcookies);
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authenticationcookies);
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. usercentricsecuritycookies);
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia playersessioncookies);
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. userinterfacecustomizationcookies),
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies: Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym Administrator będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie będą automatycznie przetwarzane.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Czas przez jaki przetwarzane będą przez Administratora dane osobowe jest uzależniony od podstawy prawnej przetwarzania tych danych osobowych.

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez tę osobę sprzeciwu lub do momentu wycofania przez nią zgody.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celu innym niż marketingowy, przetwarzane będą do momentu ustania tego interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu.

4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

5. Jeśli przetwarzanie danych osobowych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, okresy  przetwarzania danych w tym celu określają odpowiednie przepisy.

PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. W celu realizacji swoich uprawnień osoba fizyczna może kontaktować się w tej sprawie z Administratorem, poprzez wysłanie wniosku w formie wiadomości elektronicznej e-mail na adres – a.pawlowski@ringpowiatu.pl bądź w formie fizycznej na adres Administratora. Wniosek powinien określać w miarę możliwości precyzyjnie z jakiego uprawnienia dana osoba chce skorzystać, jakiego procesu przetwarzania oraz jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie.

2. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia terminu Administrator poinformuje Użytkownika o jego przyczynach. Odpowiedź udzielana będzie na adres e-mail z którego został przesłany wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile w liście nie zostanie wykazana chęć otrzymania
odpowiedzi na adres e-mail.

3. Wśród praw Użytkownika należy wskazać należy w szczególności:

A. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
B. Prawo do uzyskania kopii danych,
C. Prawo do sprostowania bądź zmiany danych osobowych
D. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
E. Prawo do ograniczenia przetwarzania
F. Prawo do żądania usunięcia danych
G. Prawo do przenoszenia danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;


Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail a.pawlowski@ringpowiatu.pl lub pisemnie na adres Pozring ul. Karpia 15L 61-619 Poznań

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 5 grudnia 2023 roku.